3shape

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 12-15/05/2022, MODULE.#2 07-10/07/2022. MODULE.#3 06-08/10/2022, MODULE.#4 18-19/11/2022

Μη διαθέσιμο
4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 17-20/09/2020, 17-20/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich