3shape

6,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 3-6/06/2021, 15-18/07/2021. 15-17/10/2021 at Divani Caravel Athens _ 19-20/11/2021 at LMU Munich

Μη διαθέσιμο
4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 17-20/09/2020, 17-20/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich