Εκπαίδευση

4.450,00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019, 31-02/05-06/2019, 12-13/10/2019 @Divani Caravel _ 01-02/11/2019 @Munich

1.200,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2019 (Αθήνα)