Σεμινάρια

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019, 31-02/05-06/2019, 12-13/10/2019 @Divani Caravel _ 01-02/11/2019 @Munich

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/10/2019 (Αθήνα)