Επιστημονική Βιβλιογραφία

Implant Survival and Success rates
Implant Survival and Success rates
Carlsson L. AOS 1986. (57). 295
Carlsson L. AOS 1986. (57). 295
Cochran 2007
Cochran 2007
Berglundh 1996
Berglundh 1996
Success criteria Papaspyridakos
Success criteria Papaspyridakos
Sutures Basic
Sutures Basic